آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

نام درس آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
کد درس 8101044
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز مدارهای مخابراتی
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم