آزمایشگاه عایق و فشار قوی

نام درس آزمایشگاه عایق و فشار قوی
کد درس 8101036
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز عایق ها و فشار قوی
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم