آزمایشگاه الکترونیک (3)

نام درس آزمایشگاه الکترونیک (3)
کد درس 8101026
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس کارشناسی
دروس هم نیاز آزمایشگاه الکترونیک (2)
دروس پیش نیاز الکترونیک (3)
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع

جزوه آزمایشگاه الکترونیک 3، گردآوری صمد شیخایی

مدرس صمد شیخایی
اهداف درس
نتایج درس
مباحث

در این درس دانشجویان با طراحی و پیاده سازی مدارات مرتبط با الکترونیک 3 روی برد برد و اندازه گیری پارامترهای مختلف آنها آشنا خواهند شد.

 

آزمایشهای این درس عبارتند از:

آزمایش 1 - پاسخ فرکانسی تقویت­ کننده­ ها: امیتر مشترک و بیس مشترک

آزمایش 2 - پاسخ فرکانسی تقویت ­کننده ­ها: کلکتور مشترک و کسکود

آزمایش 3 – پاسخ فرکانسی تقویت­ کننده­ های فیدبک دار

آزمایش 4 -  کاربرد آپ امپ:  فیلترهای فعال  RC

آزمایش 5 – کاربرد آپ امپ: نوسان­سازها و اشمیت تریگر

آزمایش 6 – منابع جریان و آینه ­های جریان دقیق

آزمایش 7 و 8 – تقویت­کننده تفاضلی و جبران­سازی فرکانسی

آزمایش 9 ضرب کننده گیلبرت

استفاده از کامپیوتر
تکالیف

هر آزمایش، یک پیش گزارش فردی دارد که قبل از انجام آزمایش باید تهیه شود و یک گزارش گروهی دارد که پس از انجام آزمایش تکمیل می شود.

پروژه ها
نمره دهی

10%

30%

حضور به موقع و انجام آزمایشها

پیش گزارشها

20%

20%

20%

گزارشها

فعالیت کلاسی

امتحان

سایر مراجع
  1.  کتاب الکترونیک صدرا
  2.  کتاب الکترونیک بهزاد رضوی
  3.  کتاب الکترونیک Gray-Meyer
تنظیم کننده صمد شیخایی
تاریخ تنظیم 1392/11/10