آزمایشگاه الکترونیک صنعتی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

نام درس آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
کد درس 8101021
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم