آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1)

نام درس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1)
کد درس 8101016
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز ماشین های الکتریکی (1)
دروس پیش نیاز ماشین های الکتریکی (2)
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم