افتتاح آزمايشگاه جريان قوي | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering