برگزاری مصاحبه آزمون دكترا دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر