تقدیر از برگزیدگان آموزش در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر