آيين نامه ها

 

آئين نامه تشكيل دوره‌هاي تحقيقاتي پسادكتري دانشگاه تهران

 

در خصوص فراهم نمودن بستر لازم براي گسترش دوره هاي تحقيقاتي پسادكتري در دانشكده در راستاي اجرايي شدن برنامه راهبردي حوزه پژوهشي دانشكده، به پيوست نامه شماره ۵۱۶۷۴۴۴ مورخ ۰۴/‏۱۱/‏۹۵‬ ‬ معاون محترم پژوهشي دانشگاه به انضمام آئين نامه جديد دوره‌هاي تحقيقاتي پسادكتري (PostDoc) دانشگاه تهران جهت استحضار و بهره برداري لازم ارائه مي‌شود.

   

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری :

بنابر تصویب جلسات تحصیلات تکمیلی مورخ 14 بهمن 1394 اکیدا توصیه میگردد علاوه بر ارائه  هارد کپی (نسخه کاغذی) امضا شده طرح حمایت پایان نامه به دفتر تحصیلات تکمیلی ، یک کپی از فرم امضا شده مربوطه (امضا شده توسط اساتید راهنما و مشاور) را نزد خود نگه داشته و هنگام مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی جهت دفاع نهایی (رساله دکتری/پایان نامه ارشد) لازم است این نسخه کپی را به کارشناس مربوطه حتما تحویل داده تا در پوشه دفاع شما قرار گیرد. (قبل از دفاع)

 

آيين نامه 1

 

آيين نامه 2

 

آيين نامه 3

 

آیین نامه 4 (شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي جديد دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) در سال 1395)

 

 

enlightened شيوه نامه جديد فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي سال 1395

 

 

  mail  امكان ثبت نام دانشجو مقطع كارشناسي ارشد در نيمسال پنجم - مقطع دكتري در نيمسال دهم

 

پيرو نامه هاي شماره 56555/پ/122 مورخ 11/3/1393 و شماره 191034/پ/122 مورخ 13/7/1395 مربوط به مقطع كارشناسي ارشد و نامه شماره 96460/پ/122 مورخ 15/4/1394 مربوط به مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D ) ، سنوات دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي به شرح ذيل مي باشد:

 

الف ) مقطع كارشناسي ارشد :

 

حداكثر 4 نيمسال است . طبق مقررات و بخشنامه هاي ارسالي قبلي ،تمديد سنوات پنجم با راي شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي و تمديد سنوات ششم در موارد استثنايي و خاص با راي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مي باشد .

بر اين اساس خواهشمند است دستور فرمايند ثبت نام كليه دانشجويان مجاز به تحصيل مقطع كارشناسي ارشد كه نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 نيمسال پنجم و براي دانشجويان مقطع دكتري تخصصي نيمسال مذكور ، نيمسال نهم آنان محسوب مي شود ، در حال حاضر انجام گردد . 

در ضمن براي دانشجوياني كه نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 نيمسال پنجم آنان محسوب مي شود و طبق مصوبات قبلي شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ( تفويض اختيارات ) درخواست هاي دانشجويان متقاضي را قبل از پايان نيمسال جاري در شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي مطرح و مجوز ثبت نام آنان را تاييد نمايند .

 

ب ) مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D ):

 

حداكثر 8 نيمسال است . طبق مقررات و بخشنامه هاي ارسالي قبلي ،تمديد سنوات  نهم و دهم  با راي شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي و تمديد سنوات يازدهم در موارد استثنايي و خاص با راي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مي باشد .

در ضمن براي دانشجوياني كه نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 نيمسال دهم آنان محسوب مي شود و طبق مصوبات قبلي شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ( تفويض اختيارات ) درخواست هاي دانشجويان متقاضي را قبل از پايان نيمسال جاري در شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي مطرح و مجوز ثبت نام آنان را تاييد نمايند .

بديهي است در مقطع كارشناسي ارشد براي نيمسال ششم و در مقطع دكتري تخصصي براي نيمسال دهم طبق تفويض اختيارات سال 1391 مصوب شوراي منتخب دانشگاه درخواست و مستندات دانشجو حتماً بايد در جلسه كميسيون بررسي موارد خاص آن پرديس / دانشكده مطرح و اقدام گردد .

مزيد استحضار براي ارسال گزارش 1180 دانش آموختگان فعلي مقطع كارشناسي ارشد كه نيمسال پنجم و در مقطع دكتري تخصصي نيمسال نهم  در كارنامه هاي آنان ثبت نام وجود دارد،نياز به درج مجوز درگزارش 1180مربوط ندارد.

 

 • اطلاعيه درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پايان نامه /رساله در نيمسال اول 95

پيرو نامه شماره 193788/ت/82 مورخ 2/8/91 درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پايان نامه/ رساله به استحضار مي رساند زمان اخذ مجوز در نيمسال  اول سال تحصیلی 95 ، از 95/6/27 لغايت 95/10/22 و زمان دفاع از پايان نامه/رساله، از 95/7/3 لغايت 95/10/29 اعلام مي گردد. خواهشمند است دستور اقدام مقتضي در اين خصوص صادر فرمائيد.

 

 • عدم تمديد آزمون جامع -پروپزال رساله خارج از موعد و سنوات نيمسال دوازدهم دكتري تخصصي 

 

پيرو نامه شماره 395296/پ/122 مورخ 23/12/1395 وبخشنامه هاي شماره  شماره ۳۹۶۰۹۳/پ/۱۲۲ مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۹۴ شماره ۱۴۳۳۴/پ/۱۲۲ مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۵  وشماره 343381/پ/122 مورخ 17/11/1395به استحضار مي رساند؛ براساس آيين نامه آموزشي وبخشنامه هاي ارسالي، درخواست دانشجويان دوره هاي روزانه / نوبت دوم و ... مقطع دكتري تخصصي برايتمديد سنوات آموزشي ، ارزيابي جامع ، دفاع از پروپوزال رساله خارج از زمان مقرر و همچنين تمديد سنوات نيمسال دوازدهم از نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ مجاز نمي باشد. لذا از آن همكار محترم ، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ نمايند كه "جلسه دفاعيه كليه رساله هاي قابل دفاع "حداكثر تا تاريخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۶ با رعايت كليه ضوابط و مقررات آموزشي مربوطه برگزار شود . همچنين از ارسال درخواست هاي دانشجويان براي ارزيابي جامع و تصويب پروپوزال و رساله خارج از زمان تعيين شده در آيين نامه آموزشي و تمديد سنوات نيمسال دوازدهم جداً خودداري نمايند.

در ضمن درخواست تمديد سنوات اضافي دانشجويان شاهد و ايثارگر (حداكثر يك نيمسال) حايز شرايط استفاده از آيين نامه جديد تسهيلات آموزشي (مصوب سال ۱۳۹۴ وزارتخانه) با ارسال فرم كميسيون وقبل از اتمام سنوات ارفاقي آنان قابل بررسي خواهد بود. ضمنا" تمديد سنوات ارفاقي دانشجويان بورسيه منوط به تاييد كميسيون بررسي موارد خاص و قبل از ارايه به دانشجوي متقاضي مي باشد.

 

 

 • تاييد تعهد نامه محضري مالي / دانشجويي فرصت تحقيقاتي

در خصوص شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور و فرآيند آن؛ نظر به درخواست اداره كل بورس و امور دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري به استحضار مي‌رساند لازم است تعهد نامه‌هاي محضري (مالي / ‏‬ دانشجويي) پس از ثبت در دفتر اسناد رسمي كشور و با تأييد دفتر حقوقي دانشگاه تهران به پرديس / ‏‬ دانشكده‌ها تحويل گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمايند ترتيبي اتخاذ گردد؛ تعهد نامه‌هاي دانشجويان متقاضي (تعهد_دانشجويي و تعهد_نامه_ملكي)با تأييد كارشناسان محترم آن دفتر (ممهور شده) به اين اداره كل ارسال گردد.

 

 

 

 • ​افزايش سقف دروس معافی

 

 

     براساس مصوبه جلسه مورخ 16/9/1395 كميته منتخب شوراي آموزشي و جلسه مورخ 14/10/1395 شوراي آموزشي دانشگاه سقف تعداد واحدهاي معافي براي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه تهران كه قبلاً دروس دوره رسمي در دانشگاه تهران   را  گذرانده اند. به شرح ذيل بررسي و تصويب گرديده است :

 

1- سقف واحدهاي قابل معافيت با تاييد گروه آموزشي / دانشكده ( در پرديس ها) مربوط از 40% واحدهاي دوره تحصيلي به 50% افزايش يافت.

2-در مقطع كارشناسي ارشد سقف واحدهاي معافي (50%) صرفاً مربوط به دروس دوره آموزشي (بدون پايان نامه) مي باشد.

3-در مقطع دكتري تخصصي سقف واحدهاي معافي (50%) صرفاً مربوط به دورس دوره آموزشي (گذرانده شده در دانشگاه تهران ) مي باشد.

 

     

 mail آيين نامه هاي دكتري :

 • آیین نامه دکترا

با توجه به تعيين سنوات تحصيلي براي دوره هاي دكتري تخصصي مطابق آيين نامه هاي آموزشي مصوب سال هاي 1389 و 1395 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ( و مصوب شوراي آموزشي دانشگاه در سال هاي 1392 و 1394) بدين وسيله "حداقل زمان مجاز براي دفاع از رساله" در خصوص دانشجويان دوره هاي مذكور به شرح ذيل اعلام مي گردد :

الف : دانشجويان دكتري تخصصي ورودي سال تحصيلي 93-1392 الي سال تحصيلي 95-1394  در شيوه آموزشي - پژوهشي حداقل پس از گذشت دو نيمسال تحصيلي از تاريخ تصويب موضوع رساله با ارايه وضعيت مقاله ، مراحل پيشرفت و كيفيت پايان نامه بر اساس توضيحات مشروح استاد راهنما و با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه" در پايان نيمسال هفتم تحصيلي " مجاز به دفاع از رساله مي باشند .

ب : دانشجويان دكتري تخصصي ورودي سال تحصيلي 96-1395 به بعد  ، حداقل پس از گذشت دو نيمسال تحصيلي از تاريخ تصويب موضوع رساله در پايان  نيمسال ششم تحصيلي با ارايه وضعيت مقاله ، مراحل پيشرفت وكيفيت پايان نامه با توضيحات مشروح استاد راهنما و با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مجاز به دفاع از رساله مي باشند .

توجه : تاريخ پايان نيمسال در خصوص نيمسال  اول هر سال تحصيلي 30 بهمن ماه و در خصوص نيمسال  دوم هر سال تحصيلي 31 شهريور ماه مي باشد 

 

 • موارد قابل بررسي براي مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجو

​​

 •     احتراماً پيرو نامه 390937/پ/122 مورخ 22/12/1394 به استحضار مي رساند؛ بررسي درخواست مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجو در موارد ذيل از اختيارات تفويض شده (الف) مي باشد. بررسي درخواست دانشجو در ساير موارد (ب) با ارسال فرم كميسيون و مستندات مربوط بايد در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مطرح و مورد اتخاذ تصميم واقع گردد.

  بر اين اساس هرگونه ثبت مرخصي " بدون احتساب در سنوات تحصيلي " در كارنامه دانشجو خارج از موارد ذكر شده ( موارد) نياز به اخذ مجوز از اين اداره كل را دارد. درصورت عدم وجود مجوز كميسيون در كارنامه دانشجويان شاغل به تحصيل يا دانش آموختگاني كه گزارش 1180 آنان در دست اقدام است، طبق مقررات بايد اصلاح گردد.

  الف:  موارد درخواست مرخصي تحصيلي دانشجويان (با تاييد شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي يا كميسيون بررسي موارد خاص پرديس / دانشكده:)

  1- بارداري دانشجوي (زن)  با تاييد كميسيون پزشكي دانشگاه                       مدت:   يك نيمسال

  2- زايمان دانشجو (زن) با ارايه گواهي زايمان يا ارايه شناسنامه فرزند               مدت:    يك نيمسال

  توضيح: مرخصي بيش از دو نيمسال فوق به علت حضانت، شيرخواري كودك براي نيمسال سوم تا پنجم با ارسال تصوير شناسنامه كودك و فرم كميسيون در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مطرح مي شود. براي نيمسال هاي چهارم و پنجم موضوع به كميسيون استاني ارجاع مي شود.

  3- سفر حج تمتع درطول نيمسال تحصيلي                                               مدت:    يك نيمسال

  ب: موارد درخواست دانشجو ( با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه :)

  4- مرخصي تحصيلي به علت ماموريت پدر، همسر به خارج از كشور 

  مدت: با توجه به مقررات مربوط و آيين نامه هاي آموزشي وطبق تصميم كميسيون

  5- مرخصي تحصيلي به علت ماموريت خود دانشجو به خارج از كشور  

   مدت: با توجه به مقررات مربوط و آيين نامه هاي آموزشي وتصميم كميسيون

  توضيح: ثبت نام اوليه اين گونه دانشجويان بايد طبق مقررات و با موافقت بدون قيد و شرط اداره كل منابع انساني محل خدمت انجام شده باشد.

  6- به علت عدم ارايه واحد درسي (صرفاً در اولين نيمسال تحصيلي) به دليل خارج از اراده بودن دانشجو و طبق ضوابط و گزارش پرديس / دانشكده:

  مدت: با توجه به مقررات مربوط و آيين نامه هاي آموزشي وطبق نظر كميسيون

  7- به علت  بيماري شديد با ذكر طول درمان در گواهي پزشكي مربوط با تاييد كميسيون پزشكي دانشگاه :

  مدت: با توجه به مقررات مربوط و آيين نامه هاي آموزشي و تصميم  كميسيون

  8- موارد داراي شرايط خاص خارج از اراده دانشجو:

  مدت: با توجه به مقررات مربوط و آيين نامه هاي آموزشي و تصميم كميسيون

  ج : مرخصي تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر: (بر اساس بخشنامه شماره 8201381/40 مورخ 17/7/1394 براي دانشجويان شاغل به تحصيل در سال 1394 و پس از آن)

  طبق مفاد بخشنامه مذكور درخواست مرخصي تحصيلي دانشجوي شاهد و ايثارگر مبني بر: " معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ و يا آلام متأثر از آن باشد ، ارائه مدارك مربوط (با تائید كميسيون پزشكي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه *) آن نيمسال / نیمسال‌های مربوط جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمی‌شود."

  (*) تعداد نیمسال‌های مرخصي (اين بخشنامه طبق مقطع تحصيلي مربوط مندرج در بخشنامه مذكور)

  (**) موارد ارجاعي به كميته منتخب ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه در جلسه كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مطرح می‌شود.

  1 - كارشناسي و دكتري حرفه‌ای (عمومي) دامپزشكي: حداكثر دو نيمسال علاوه بر دو نيمسال تحصيلي مقرر

  2- كارشناسي ارشد: حداكثر يك نيمسال علاوه بر يك نيمسال تحصيلي مقرر

  3- دكتري تخصصي: حداكثر دو نيمسال علاوه بر دو نيمسال تحصيلي مقرر

  د: زمان ارائه درخواست مرخصي:

  9- براي كليه موارد حداكثر تا پايان حذف و اضافه هر نيمسال تحصيلي و  با تكميل فرم مرخصي تحصيلي (طبق فرمت پيوست) و قبل از استفاده از مرخصي تحصيلي است.

  10- در صورت اقدام " خارج از موعد " در صورت موافقت كميسيون موارد خاص دانشگاه نيمسال عدم ثبت‌نام دانشجو، وقفه يا عدم مراجعه با احتساب در سنوات محسوب و طبق مقررات آموزشي وضعيت دانشجو بررسي می‌شود.

   

   

 

 •  نكات مهم آيين نامه آموزشي سال دكتري تخصصي-1395الكترونيكي دانشجويان ورودي سال 1395

پيرو نامه شماره 4872089(سند) مورخ 20/6/1395 طبق مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه ، براي اطلاع‌رسانی موارد مهم آیین‌نامه آموزشي جديد مقطع دكتري تخصصي سال 1395 به دانشجويان ورودي سال 1395 و پس‌ازآن به پيوست برگ " نكات مهم آيين نامه مذكور "ارسال می‌گردد.

 خواهشمند است دستور فرمايند آن را در سامانه جامع آموزشي دانشگاه در اسرع وقت قرار دهند تا كليه دانشجويان مقطع دكتري تخصصي ورودي سال تحصيلي  96-1395 (و پس‌ازآن) نكات مهم یادشده را رؤیت و كنار هرکدام از بندها مرحله‌به‌مرحله تائید و سپس گزينه " تایید رؤیت دانشجو " را انتخاب و تابید نهايي كنند. در ضمن ترتيبي اتخاذ نمايند تا آماده شدن فرايند یادشده در سامانه جامع آموزش دانشگاه، متن فوق را براي دانشجويان یادشده از طريق پست الكترونيكي ارسال به آنان اطلاع‌رسانی شود.

 

 • مقررات خروج از کشور دانشجویان (ذکور) 

 

 • احتراماً پيرو نامه شماره 127409/پ/121 مورخ 19/5/1395 و نامه شماره 191572/پ/122 مورخ 13/7/1395 و شماره 208458/پ/122 مورخ 27/7/1395 به استحضار مي رساند ؛

 

بر اساس مورخ 14/7/1395 مقررات خروج از كشور دانشجوي ( ذكور ) مشمول كليه مقاطع تحصيلي و با توجه به  جلسه هماهنگي با مسئولان  محترم سازمان وظيفه عمومي ، رعايت موارد ذيل براي هماهنگي در تنظيم گواهي هاي خروج از كشور ضرورت دارد . در غير اين صورت تاييد گواهي هاي ارسالي در سامانه جامع توسط اين مديريت امكان پذير نخواهد بود .

 

1-كليه دانشجويان ( ذكور ) مشمول براي درخواست خروج از كشور به دلايل ؛ زيارتي ، سياحتي ، علمي ، مسابقه ورزشي و فرصت مطالعاتي ( ويژه دانشجويان دكتري تخصصي ) موظف هستند قبل از درخواست خروج از كشور  ( درخواست گواهي و ورود به پيشخوان  سامانه جامع ) ابتدا به پليس + 10 مراجعه و كد سخا دريافت نمايند و سپس درخواست گواهي از سامانه را ثبت نمايند .

توضيح : خروج از كشور دانشجويان دوره دكتري تخصصي (Ph.D ) طبق مقررات مربوط براي فرصت تحقيقاتي بررسي و اقدام مي شود . 

2- مدت خروج از كشور دانشجو ( عدم حضور مجاز دانشجو در كلاس هاي درسي طول نيمسال تحصيلي ) حداكثر 3 هفته ( 21 روز ) مي باشد . با اين حال طبق مذاكرات جلسه مذكور و نظر سازمان وظيفه عمومي چنانچه در گواهي خروج از كشور مدت حداكثر 30 روز درج گردد به شرط رعايت عدم زمان حضور دانشجو در كلاس هاي دروس انتخابي ( بيش از 21 روز ) به منظور امور گذرنامه ، رواديد ، امور اداري و ... بلامانع است .

 

 

 

3- خروج از كشور در بازه امتحانات طبق تقويم مصوب دانشگاهي به هيچ وجه مجاز نمي باشد . 

 

 

 

 

 

 

 • شيوه نامه جديد فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي سال 1395

 

 پيرو نامه شماره 98052/پ/122 مورخ 19/04/1395 به پيوست تصوير نامه شماره 38440/1/42 مورخ 21/04/1395 معاون محترم وزير و رييس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به همراه شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت داخل و خارج از كشور در سال 1395 براي استحضار ارسال مي شود .خواهشمند است دستور فرمايند ضمن رعايت دقيق و كامل شيوه نامه جديد ( به ويژه بند 5 ماده 1 و تبصره آن ) براي دانشجويان مقطع دكترا كه واجد شرايط ماده 1 آن هستند مدارك مربوط را بر مبناي فرم هاي جديد ( فرم هاي 101 به همراه پيوست مستندات آن ، 102 تايپ شده ، 103 ، فرم تعهد كارمندي به همراه حكم كارگزيني ضامنين رسمي شاغل و فرم وثيقه ملكي ) به اين اداره كل ارسال فرمايند .

 

 

 • بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو يك نيمسال قبل از پايان تحصيلات

 

پیرو بخشنامه شماره 340500/پ/122 مورخ 12/11/1394 در خصوص لزوم بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو از حيث مكاتبات ، سوابق تحصيلي ، مدارك تحصيلي ، درخواست هاي آموزشي ، معافيت از تكرار درس ، تغيير رشته ، معافيت تحصيلي دانشجوي ذكور مشمول ، تاييديه تحصيلي مدرك قبلي ، مرخصي تحصيلي و ...  ، خواهشمند است دستور فرمايند همكارن محترم اداره آموزش آن پرديس / داشكده پس از حذف و اضافه نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 كارنامه ها و پرونده هاي الكترونيكي اين گونه دانشجويان را بررسي و پس از ارايه فرم مربوط و رويت كارنامه وي امضاء دانشجو  و رسيد عدم اشكال از وي اخذ گردد .

 

در ضمن در صورت مشاهده هرگونه اشكال طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط بررسي و اقدام لازم به عمل آيد.

 

 

 

 • صدور حكم عدم مراجعه دانشجو در زمان حذف و اضافه 

   پيرو بخشنامه هاي شماره 316610/پ/122 مورخ 23/10/1394 و شماره 353457/پ/122 مورخ 21/11/1394 در خصوص لزوم صدور " حكم عدم مراجعه دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي حداكثر تا پايان زمان حذف و اضافه هر نيمسال تحصيلي "، خواهشمند است دستور فرمايند براي كليه دانشجويان مذكور حداكثر تا پايان زمان حذف و اضافه، نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 ( 13/7/1395 ) حكم مربوط از طريق سامانه جامع اخذ و ضمن ثبت آخرين وضعيت در سامانه به نشاني هر يك از آنان ارسال گردد . 

 

 

 

 • شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي جديد دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) در سال 1395

  

 پيرو بخشنامه شماره 55313/پ/121 مورخ 3/3/1395 در خصوص ارسال آیین‌نامه جديد دوره دكتري تخصصي (Ph.D) مصوب سال 1394 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به پيوست تصوير شیوه‌نامه اجرايي " آیین‌نامه مذكور كه در جلسات مورخ 1/4/1395 كميته منتخب و جلسات مورخ  22/4/1395 و 16/6/1395 شوراي آموزشي دانشگاه مطرح و به تصويب رسيده است، ارسال می‌گردد.

به استحضار می‌رساند؛ شیوه‌نامه اجرايي مذكور براي دانشجويان دوره دكتري تخصصي Ph.D  ورودی‌های نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 و پس از آن لازم‌الاجرا است. "

در خصوص سامانه سپاري تعدادي از مواد آن و همچنين تهيه خلاصه نكات مهم جهت اطلاع دانشجويان مذكور" و تائید رؤیت توسط آنان در سامانه جامع ، با مركز فناوري اطلاعات و فضاي مجازي هماهنگي و اقدام لازم به عمل خواهد آمد. اميد است با رعايت آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرايي مذكور ، در بهبود روند آموزشي دانشجويان مذكور و افزايش كيفيت بيش از گذشته اهداف دانشگاه تحقق يابد.

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به استحضار مديران محترم گروه‌های آموزشي و (دانشکده‌های مستقل) و روسا و معاونان محترم آموزشي در دانشکده‌ها (در پردیس‌ها) و كليه اعضاي محترم هيات علمي و رئيس / مدير / معاونان / كليه همكاران محترم اداره آموزش آن پرديس / دانشكده / مركز / موسسه رسانيده شود

 

 

 

 

 • حذف با نمره مردودي  0.5 نمره به علت غيبت بيش از حدنصاب و نمره 0.25

پيرو بخشنامه‌هاي قبلي به استحضار مي‌رساند؛ حذف درس با نمره مردودي؛ ۵/‏۰ (نيم) به علت غيبت بيش از حدنصاب در كلاس‌هاي درسي و نمره ۲۵/‏۰ (بيست و پنج صدم) به علت تقلب در جلسه امتحان (با تصويب و تأييد نهايي شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه) به هيچ وجه قابل حذف (پزشكي - مجاز) از كارنامه دانشجو نمي‌باشد.

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری :

 

  بنابر تصویب جلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 14 بهمن 1394 اکیدا توصیه میگردد علاوه برارائه هارد کپی (نسخه کاغذی) امضا شده طرح حمایت پایان نامه به دفتر تحصیلات تکمیلی ، یک کپی از فرم امضا شده مربوطه (امضا شده توسط اساتید راهنما و مشاور) را نزد خود نگه داشته وهنگام  مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی جهت دفاع نهایی (رساله دکتری/پایان نامه ارشد) (قبل از دفاع) 

لازم است این نسخه کپی را به کارشناس مربوطه حتما تحویل داده تا در پوشه دفاع شما قرار گیرد.

 

 

 

≈    فرصت مطالعاتی دکترا   ≈

 

 

enlightened  فرصت مطالعاتی در سال1393 :

 

 

 

 

enlightened  فرصت مطالعاتی در سال1394 :

 

 

 

 

 

 

 • بورس فرصت مطالعاتی دانشگاه تهران-  94  ( 5 ماهه )

 

 

 

 

 

 

enlightened فرصت مطالعاتی در سال1395 :

 

توجه : فعلا سهمیه ای برای فرصت مطالعاتی امسال(سال 95 ) اعلام نشده لذا متقاضیان می بایست از سهمیه مازاد سال 94 صرفا برای فرصت مطالعاتی بورس وزارت علوم (6 ماهه) درخواست نمایند .

 

***** سهمیه جدید سال 95 وزارت علوم اعلام شد لطفا فایلهای ذیل را مطالعه  و با مدارک کامل به دفتر ت.ت مراجعه و با نامه و مدارک به پردیس فنی مراجعه فرمایید. روی کاربرگ وزارت علوم حتما شماره دانشجویی و تاریخ عزیمت قید گردد. دعوتنامه دانشگاه مقصد حتما باید باشد.

 

 

کلیه فرمهای مورد نیاز وزارت علوم در سایت پردیس فنی  به  آدرس 

 

egufa.ut.ac.ir  وهمچنین سایت وزارت علوم موجودمی باشد. اطلاعات
 

تکمیلی پس از اعلام فراخوان پردیس فنی در سایت پردیس فنی.

 

 

 

 

 • فرصت مطالعاتی 5 ماهه دانشگاه - سال95

 

 

*** مهلت ارائه مدارک برای فرصت مطالعاتی بورس بین الملل

 

                 دانشگاه تا آخر تیر اعلام شد. ( جدید)

 

 

 

 

 

 

 

 

          enlightened آزمون جامع  :

 

 

 

 

 

 

 

 

       ♦  لزوم گذراندن امتحان زبان قبل جامع

 

    ¤ برگزاري امتحان جامع قبل از زبان عمومي- غیر ايراني

 

 

 

 

 

       سایر آیین نامه های آموزشی- دکترا     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • لزوم پیگیری معافیت تحصیلی و تاییدیه تحصیلی - 05-04-95

 

 

 

 • بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو يك نيمسال قبل از پايان تحصيلات

 

پیرو بخشنامه شماره 340500/پ/122 مورخ 12/11/1394 در خصوص لزوم بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو از حيث مكاتبات ، سوابق تحصيلي ، مدارك تحصيلي ، درخواست هاي آموزشي ، معافيت از تكرار درس ، تغيير رشته ، معافيت تحصيلي دانشجوي ذكور مشمول ، تاييديه تحصيلي مدرك قبلي ، مرخصي تحصيلي و ...  ، خواهشمند است دستور فرمايند همكارن محترم اداره آموزش آن پرديس / داشكده پس از حذف و اضافه نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 كارنامه ها و پرونده هاي الكترونيكي اين گونه دانشجويان را بررسي و پس از ارايه فرم مربوط و رويت كارنامه وي امضاء دانشجو  و رسيد عدم اشكال از وي اخذ گردد .

 

در ضمن در صورت مشاهده هرگونه اشكال طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط بررسي و اقدام لازم به عمل آيد.

 

 

 

 • صدور حكم عدم مراجعه دانشجو در زمان حذف و اضافه 

   پيرو بخشنامه هاي شماره 316610/پ/122 مورخ 23/10/1394 و شماره 353457/پ/122 مورخ 21/11/1394 در خصوص لزوم صدور " حكم عدم مراجعه دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي حداكثر تا پايان زمان حذف و اضافه هر نيمسال تحصيلي "، خواهشمند است دستور فرمايند براي كليه دانشجويان مذكور حداكثر تا پايان زمان حذف و اضافه، نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 ( 13/7/1395 ) حكم مربوط از طريق سامانه جامع اخذ و ضمن ثبت آخرين وضعيت در سامانه به نشاني هر يك از آنان ارسال گردد . 

 

 

 

 • شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي جديد دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) در سال 1395

  

 پيرو بخشنامه شماره 55313/پ/121 مورخ 3/3/1395 در خصوص ارسال آیین‌نامه جديد دوره دكتري تخصصي (Ph.D) مصوب سال 1394 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به پيوست تصوير شیوه‌نامه اجرايي " آیین‌نامه مذكور كه در جلسات مورخ 1/4/1395 كميته منتخب و جلسات مورخ  22/4/1395 و 16/6/1395 شوراي آموزشي دانشگاه مطرح و به تصويب رسيده است، ارسال می‌گردد.

به استحضار می‌رساند؛ شیوه‌نامه اجرايي مذكور براي دانشجويان دوره دكتري تخصصي Ph.D  ورودی‌های نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 و پس از آن لازم‌الاجرا است. "

در خصوص سامانه سپاري تعدادي از مواد آن و همچنين تهيه خلاصه نكات مهم جهت اطلاع دانشجويان مذكور" و تائید رؤیت توسط آنان در سامانه جامع ، با مركز فناوري اطلاعات و فضاي مجازي هماهنگي و اقدام لازم به عمل خواهد آمد. اميد است با رعايت آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرايي مذكور ، در بهبود روند آموزشي دانشجويان مذكور و افزايش كيفيت بيش از گذشته اهداف دانشگاه تحقق يابد.

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به استحضار مديران محترم گروه‌های آموزشي و (دانشکده‌های مستقل) و روسا و معاونان محترم آموزشي در دانشکده‌ها (در پردیس‌ها) و كليه اعضاي محترم هيات علمي و رئيس / مدير / معاونان / كليه همكاران محترم اداره آموزش آن پرديس / دانشكده / مركز / موسسه رسانيده شود

 

 

 • شيوه نامه جديد فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي سال 1395

 پيرو نامه شماره 98052/پ/122 مورخ 19/04/1395 به پيوست تصوير نامه شماره 38440/1/42 مورخ 21/04/1395 معاون محترم وزير و رييس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به همراه شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت داخل و خارج از كشور در سال 1395 براي استحضار ارسال مي شود .خواهشمند است دستور فرمايند ضمن رعايت دقيق و كامل شيوه نامه جديد ( به ويژه بند 5 ماده 1 و تبصره آن ) براي دانشجويان مقطع دكترا كه واجد شرايط ماده 1 آن هستند مدارك مربوط را بر مبناي فرم هاي جديد ( فرم هاي 101 به همراه پيوست مستندات آن ، 102 تايپ شده ، 103 ، فرم تعهد كارمندي به همراه حكم كارگزيني ضامنين رسمي شاغل و فرم وثيقه ملكي ) به اين اداره كل ارسال فرمايند .

 

 

 • حذف با نمره مردودي  0.5 نمره به علت غيبت بيش از حدنصاب و نمره 0.25

پيرو بخشنامه‌هاي قبلي به استحضار مي‌رساند؛ حذف درس با نمره مردودي؛ ۵/‏۰ (نيم) به علت غيبت بيش از حدنصاب در كلاس‌هاي درسي و نمره ۲۵/‏۰ (بيست و پنج صدم) به علت تقلب در جلسه امتحان (با تصويب و تأييد نهايي شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه) به هيچ وجه قابل حذف (پزشكي - مجاز) از كارنامه دانشجو نمي‌باشد.

 

 نكات مهم آيين نامه آموزشي سال دكتري تخصصي-1395الكترونيكي دانشجويان ورودي سال 1395