آزمایشگاه روشنایی فنی

نام درس آزمایشگاه روشنایی فنی
کد درس 8101401
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس کارشناسی
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع

Casimer DeCusatis, “Handbook of Applied Photometry”, American Institute of Physics, 1998

مدرس امیر عباس شایگانی اکمل
اهداف درس

دانشجویانی که این آزمایشگاه را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود:

 

 1. با انواع لامپهای رایج و روش اندازه گیری مشخصات آن آشنا می شوند.
 2. اندازه  گیری پخش نور چراغ را می دانند و می توانند اجرا کنند.
 3. روش اندازه گیری و مشخصات روشنایی فضاهای روشن شده را می دانند و می توانند اجرا کنند.
نتایج درس
مباحث

آزمایشگاه روشنایی جهت آشنا شدن با اندازه گیری نور و مشخصات نوری منابع نوری است. همچنین دانشجویان با اندازه گیری روشنایی (مشخصات فضای روشن شده) نیز آشنا خواهند شد. برای رسیدن به این هدف دانشجویان باید در 10 جلسه آزمایشگاه شرکت کنند. عنوان جلسات به ترتیب زیر است:

 

 1. آشنایی با لامپ رشته ای و روش اندازه گیری شار نوری لامپ
 2. آشنایی با لامپهای کم مصرف و مهتابی و مقایسه با لامپ رشته ای
 3. آشنایی با لامپ های جیوه و لامپ مخلوط
 4. آشنایی با لامپ سدیم و لامپ متال هالید
 5. روش اندازه گیری پخش نور چراغ با استفاده از روش دور از منبع
 6. روش اندازه گیری پخش نور چراغ با استفاده از روش نزدیک به منبع
 7. اندازه گیری مشخصات رنگ نور، دمای نور و طیف نور
 8. اندازه گیری تشعشعات نزدیک به نور فرابنفش و فروسرخ
 9. اندازه گیری درخشندگی و روشنایی معبر با کمک دوربین LMT
 10. اندازه گیری درخشندگی و روشنایی معبر با کمک دوربین LMK
استفاده از کامپیوتر
تکالیف

پیش گزارش+ گزارش هر آزمایش

پروژه ها
نمره دهی

20%

پیش گزارش

50%

گزارش

30%

امتحان پایان ترم

سایر مراجع
تنظیم کننده امیر عباس شایگانی اکمل
تاریخ تنظیم 1392/11/11