پراکندگی الکترومغناطیس (مباحث ویژه درمخابرات 2)

نام درس پراکندگی الکترومغناطیس (مباحث ویژه درمخابرات 2)
کد درس 8101638
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم