آزمایشگاه ساخت الکترونیک

نام درس آزمایشگاه ساخت الکترونیک
کد درس 8101713
تعداد واحد 2
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم