هوش مصنوعی گسترده

نام درس هوش مصنوعی گسترده
کد درس 8101589
تعداد واحد 3
نوع درس اختیاری / هوش ماشین و رباتیک
مقطع درس کارشناسی ارشد
دروس هم نیاز یادگیری ماشین
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع

1. Pfeifer R., Bongard J., Grand S. (2007) How the body shapes the way we think: a new view of intelligence; MIT press
2. Weiss G. (2001). Multiagent systems: a modern approach to distributed artificial intelligence, MIT press
3. Wooldridge Michael J., (2009) An Introduction to MultiAgent Systems; Wiley
4. Russell S.J. and Norving P. (2009), Artificial Intelligence: A modern approach (3rd Edition)
5. Some state of the art papers on analysis, design, modeling and architectures of multiagent and multi-robot systems, attention, memtic, and learning in multi-agent systems
 

مدرس دکتر نیلی
اهداف درس

هدف اين درس ارائه اصول و مباني رياضي و محاسباتي براي مدلسازي، تحليل، طراحي و توسعه سيستمهاي گسترده ي هوشمند است. سيستمهاي هوشمند سيستمهايي هستند كه مشاهده و تصميم گيري در آنها به صورت غير مركزي و در حضور محدوديت در حس، پردازش و ارتباط صورت ميپذيرد. نمونه اين سيستمها، سيستمهاي چند عامله و چند رباته، جوامع انساني و حيواني و يا سيستمهايي است كه در آنها بر اساس مشاهدات جزيي تصميم گيري شده و سپس نتيجه نهايي اتخاذ ميشود. مبناي تحليل اين سيستمها در اين درس بهينه سازي سود فردي هر تصميمگير بوده كه سود بر اساس تعامل هر عامل با محيط و ديگر عاملها در چارچوب پروتكلهاي ارتباطي و تعامل بين عاملها تعريف ميگردد. سويه اصلي مباحث طراحي بر اساس حداكثرسازي هوشمندي با طراحي مناسب جسم و حسگر هر عامل در حضور محدوديتها و در نهايت بدست آوري سودحداكثر است. توسعه سيستمهاي گسترده بر اساس معماريهاي به روز صورت ميپذيرد.

نتایج درس

کسب مهارتهای مدلسازي، تحليل، طراحي و توسعه سيستمهاي گسترده ي هوشمند
 

مباحث

1. معرفي مكانيزيمهاي رفتار بروزي    (Emergent) و بهينه فردي و اجتماعي در حضورمحدوديتها
2. بررسي و مدلسازي نقش سيستم حسي-حركتي و ارتباطي در بروز هوشمندي
3. مدلهاي ارتباط و همكاري در سيستمهاي گسترده
4. روشهاي تصميمگيري جمعي
5. مدلسازي سيستم گسترده با استفاده از زنجيرههاي ماركف و شبه ماركوف مشاهدهپذيرِ جزيي
6. مدلسازي بازخورد در سيستمهاي گسترده و تسهيم آن در بين عاملها
7. مدلسازي محدوديتهاي حسي، ارتباطي و پردازشي در قالب كنترل توجه و تحليل تاثير آن بر روي رفتار فردي و جمعي
8. بهينه سازي رفتار فردي و جمعي در حضور كنترل توجه از طريق تركيب تكامل و يادگيري تقويتي (Evolving systems)
9. مفهوم سازي، تجريد و تبادل دانش و مدلسازي و تحليل نقش آن در توسعه سيستمهاي گسترده

استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده دکتر نیلی
تاریخ تنظیم