آزمایشگاه مهندسی پزشکی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه مهندسی پزشکی

نام درس آزمایشگاه مهندسی پزشکی
کد درس 8101479
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم