الکترونیک دیجیتال | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

الکترونیک دیجیتال

نام درس الکترونیک دیجیتال
کد درس 8101445
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم