کنترل تطبیقی

نام درس کنترل تطبیقی
کد درس 8101234
تعداد واحد 3
نوع درس
مقطع درس کارشناسی ارشد
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع

 

[1] Robust Adaptive Control, Petros A. Ioannou and Jing Sun, Prentice Hall PTR, 1995

 

[2] Adaptive Control Tutorial, Pertos A. Ioannou and Baris Fidan, SIAM, 2006

 

[3] Adaptive Control Design and Analysis, Gang Tao, John Wiley and Sons, Inc., 2003

 

[4] Adaptive Control: Stability, Convergence and Robustness, S Sastry and M.Bodson, Prentice Hall, 1989

 

[5] Adaptive Control, K. J. Astrom and B. Wittenmark, Wesley, 1989

 

[6] Stable Adaptive Systems, K. S. Narendra and A. M. Annaswamy, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1988

 

[7] Nonlinear and Adaptive Control with Application, A. Astolfi, D. Karagiannis, and R. Ortega, Springer, 2008

 

[8] Adaptive Filtering, Prediction and Control, Goodwin and Sin, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1984

 

مدرس محمدجواد یزدان‌پناه
اهداف درس

با گذراندن موفقیت آمیز این درس دانشجویان قادر به انجام موارد ذیل خواهند بود:

 

 • استخراج مدل​های پارامتری برای سیستم​های دینامیکی تحت کنترل
 • شناسایی پارامترهای نامعلوم سیستم​های با رویکردهای تحلیلی
 • طراحی کنترلر تطبیقی به روش مدل مرجع
 • طراحی کنترلر تطبیقی به روش جایابی قطب
 • استخراج قوانین تطبیقی مقاوم
 • طراحی کنترلر تطبیقی برای سیتمهای غیر خطی
نتایج درس
مباحث
 • Big picture: From feedback to robustness and adaptation
 • Parametric Models
 • Parameter Identification
 • Model Reference Adaptive Control
 • Adaptive Pole Placement Control
 • Robust Adaptive Laws
 • Adaptive Control of Nonlinear Systems
 • Immersion and Invariance Adaptive Control

 

استفاده از کامپیوتر
تکالیف

5 تکلیف

پروژه ها
نمره دهی

20%

تکالیف

30%

پروژه‌ی پایانی

50%

امتحان پایان ترم

سایر مراجع
تنظیم کننده محمدجواد یزدان‌پناه
تاریخ تنظیم 1392/11/20