کارکنان

 

فهرست نام و عناوين رئيسان،مسئولين و كارشناسان

 

 

عنوان

نام و نام خانوادگی شماره اتاق تلفن پست الكترونيکی
رئيس دانشكده دکتر‌ مجید نیلی‌ احمد‌آبادی 2-815 4214 mnili[AT]ut.ac.ir
مسئول دفتر رئيس دانشكده زهرا بیابانی 2-815 4214 biabanizh[AT]ut.ac.ir
معاون تحصيلات تكميلی و پژوهشی دکتر سیدکمال‌الدین ستاره‌دان 1-218 4327 ksetareh[AT] ut.ac.ir
معاون آموزشی دکتر رامتین خسروی 1-223 4180 r.khosravi[AT]ut.ac.ir
معاون اداری و مالی دکتر محمد‌رضا کلاهدوز 1-218 9749 kolahdouz[AT]ut.ac.ir
رئيس امور عمومي محمد علییاری 2-416 4330 m.aliyari[AT]ut.ac.ir
مسئول حسابداری فریبرز قربانی 1-206 4325 fghorbany[AT]ut.ac.ir
یونس هلچی 1-206 9793  
مسئول دبيرخانه پرستو بهادرانی 1-207 4326 bahadorani[AT]ut.ac.ir
مسئول دفتر معاونت مالي و اداری بهناز بهنام 2-405 9736 bbehnam[AT]ut.ac.ir
مسئول سامانه‌های چندرسانه‌ای فرشاد فروغی 2-413 4328-9782 forooghi[AT]ut.ac.ir
مسئول واحد خدمات فنی و تاسیسات مهدی جالو اطلاعات 9702-4213 mjaloo[AT]ut.ac.ir
مسئول خدمات عمومي روزبه بی‌غم 1-228 4350 r.bigham[AT]ut.ac.ir
جمع دار اموال آقامعلی آتش‌جامه 1-210 4336 atashjame[AT]ut.ac.ir
كارپرداز قربانعلی نادر‌علی 2-415 9713 gnaderali[AT]ut.ac.ir
آموزش كارشناسی گیتا نصیری صالح 1-225 4941 gnasiri[AT]ut.ac.ir
سمیه اسکندری 1-225 4180 seskandari[AT]ut.ac.ir
آموزش تحصيلات تكميلی هنگامه دستمالچی 1-215 4332 hdastmalchi[AT]ut.ac.ir
نادر سرداری 1-215 9794 n.sardari[AT]ut.ac.ir
دفتر پژوهشی سمیه کوثری 1-215 4327 kowsari[AT]ut.ac.ir
مسئول شبكه ساختمان شماره يك و مركز كامپيوتر كارشناسي مهناز عدل‌پور مركز كامپيوتر 4998 adlpoor[AT]ut.ac.ir
مسئول شبكه ساختمان شماره دو و مركز كامپيوتر تحصيلات تكميلي پژمان مطلب‌زاده 2-413 9703 pmotalleb[AT]ut.ac.ir

 

 

 

فهرست نام و عناوين كارشناسان آزمایشگاه‌ها

 

 

آزمایشگاه محل خدمت نام و نام خانوادگی شماره اتاق تلفن

پست الكترونيکی

 

فشارقوی،روشنايی‌‎فنی‌ و رنگ سنجي، جريان قوي، مقدماتي برق، مدل شبكه و عایق‌های پليمر مروارید جبلی جوان ساختمان فشار قوی 4370 jebelijavan[AT]ut.ac.ir
معماری كامپيوتر و ماکروویو حميد جنتی 1-233 4322 hajannati[AT]ut.ac.ir
الكترونيك 1 و 2 حوريه خودكاري 1-409 4224 khodkari[AT]ut.ac.ir
كارگاه عمومی مهدی خياط ماهر 1-236 4945 madimaher[AT]ut.ac.ir
مدار و اندازه‌گیری شيما رضايی   4368 sh.rezaei[AT]ut.ac.ir
نانو الكترونيك فاطمه صالحی 1-118 4337 fmsalehi[AT]ut.ac.ir
نرم‌افزار و پايگاه داده‌ها مریم عباسی   4317 maryabbasi[AT]ut.ac.ir
مباني برق داود عباسی‌مزرعهشاهی   4361 davoodabasi[AT]ut.ac.ir
مدارمنطقی،سخت‌افزار، دستگاه‌های نهفته و FBGE فاطمه عسگری 1-313 4308 faasgari[AT]ut.ac.ir
كارگاه برق مرتضي فردوسی   4927 ferdowsi[AT]ut.ac.ir
مدارهای مخابراتي فرشاد فروغی   4175 forooghi[AT]ut.ac.ir
آنتن محبوبه قازانچايی   4940  
ماشين محمدحسن كريمی   4972  
فشارقوی،روشنايی‌‎فنی‌ و رنگ سنجي، جريان قوي، مقدماتي برق، مدل شبكه و عایق‌های پليمر سلمان محسنی ساختمان فشار قوی 4370 s.mohseni[AT]ut.ac.ir
مهندسي پزشكی و تجهيزات پزشكی مريم مستشاري 2-527 4173 m.mostashari[AT]ut.ac.ir

 

 

 

فهرست كاركنان بخش خدمات فنی و عمومی

 

محل خدمت نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن همراه پست الكترونيکی
خدمات فنی ساختمان شماره يك و فشارقوی امير خورشيدی 4158 09125222868 amirkhorshidi48@yahoo.com
خدمات فنی ساختمان شماره يك و فشارقوی پيمان ممی زاده 4158 09387787807 pmamizade@yahoo.com
خدمات فنی ساختمان شماره يك و فشارقوی سعيد جالو 4158 09307808310  
خدمات فنی ساختمان شماره دو سراج سياوش 9743 09127088336 siavash1086@yahoo.com
خدمات عمومي ساختمان شماره يك علي ابراهيم وند   09360597669 aebrahimvand[AT]ut.ac.ir
خدمات عمومي ساختمان شماره يك اهواز بيرامی   09195404369 beyrami[AT]ut.ac.ir
خدمات عمومي ساختمان شماره يك وجيه الله دوست خواه   09128471546  
خدمات عمومي ساختمان شماره يك عین‌الله رحيمی 4324 09125142742 anrahimi[AT]ut.ac.ir
خدمات عمومي ساختمان شماره يك محمد فتح‌اللهی   09192073236 m_fathollahi[AT]ut.ac.ir
خدمات عمومي ساختمان شماره يك مهدي نوروزی   09194483894  
خدمات عمومي ساختمان شماره دو مرتضي اختياری   09191188867 mekhteyari[AT]ut.ac.ir
خدمات عمومي ساختمان شماره دو علي اعتمادی   09389223203 khosroshahi[AT]ut.ac.ir
خدمات عمومي ساختمان شماره دو رضا بيگلری   09379050119 rezabiglari369@yahoo.com
خدمات عمومی ساختمان شماره دو احمد جنگجو   09379749768 ajangjo@yahoo.com
خدمات عمومي ساختمان شماره دو علم الله رحيمی   09125289366 ghizrahimi[AT]ut.ac.ir
خدمات عمومی ساختمان شماره دو اصغر شاهگلدی   09126083695 shahgaldi[AT]ut.ac.ir
خدمات عمومي ساختمان شماره دو احمد كلهر   09126584681 ahkalhori[AT]ut.ac.ir
خدمات عمومی ساختمان فشارقوی فرزام نوری زاده   09194236107 f.noorizadeh[AT]ut.ac.ir

 

 

  • جهت تماس از خارج از دانشکده لطفا ابتدا با شماره های 6111 و یا 8208 تماس گرفته و سپس شماره داخلی مورد نظر را شماره گيری نمائید.