| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۱:۰۰

 

دانشجويان محترم واجد شرايط متقاضي تغيير رشته، از طريق آئين نامه دانشجويان ساعي و كوشا، تقاضاي خود را پس از تأييد دانشكده مبدا حداكثر تا تاريخ ۱۵/‏۰۴/ به اداره آموزش دانشكده مقصد ارائه دهند و در صورت اخذ نظر موافق، حداكثر تا تاريخ ۳۱/‏۰۴/ به اداره آموزش پرديس تحويل نمايند. به تقاضاهاي خارج از تاريخ‌هاي فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

                                                                             اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی