تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ - ۱۴:۵۰

بسمه تعالی

دانشجويان محترم دوره کارشناسی

 

جهت حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری با رعایت باقی ماندن حداقل 12 واحد، درروزهای شنبه 02/02/96 تا سه شنبه 05/02/96 ، به سایت های آموزشی دانشکده های مربوطه مراجعه کنند.

کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده و تایید نهایی و یا انجام درخواست حذف اضطراری و چاپ گزارش 423 ، به سایت های دانشکده های ذیربط مراجعه کنند. عدم مراجعه، به منزله تایید برگ انتخاب درس نهایی بوده و غیر قابل تغییر خواهد بود.

لطفاً جهت آگاهی ازمقررات حذف اضطراری به سايت http://egufa.ut.ac.ir   (قسمت دسترسی های سريع) مراجعه فرمائید.

                                                                                                                                                                

                                                                                                                              اداره آموزش پرديس دانشکده های فنی

                                                                                                                                                                         23/01/96