دانشگاه تهران

پرديس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

       
تشخيص خطاي دور به دور استاتور ژنراتور سنكرون توان زياد
ارائه دهنده:
علی محمودي
استاد راهنما:
دکتر فیض
استاد مشاور:
چهار شنبه 1395/12/25
ساعت 16-14
اتاق 801
گروه مرتبط: