دانشگاه تهران

پرديس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

       
تحليل و شبيه سازي انتشار پالس فمتوثانيه در فضاي آزاد به منظور ايجاد كانال پلاسمايي
ارائه دهنده:
فاطمه منصوري منش
استاد راهنما:
دکتر کمره ای
دکتر عبداله پور
استاد مشاور:
شنبه 1395/12/14
ساعت 19:30-17:30
اتاق 814
گروه مرتبط: