دانشگاه تهران

پرديس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

       
يادگيري تقليدي مفهومي مبتني بر شبکه هاي عصبي پويا(رساله دکترا)
ارائه دهنده:
مينا علي بيگي
استاد راهنما:
دکتر نيلي احمدآبادي
استاد مشاور:
يکشنبه 1395/12/15
ساعت 13-10
اتاق 814
گروه مرتبط: