دانشگاه تهران

پرديس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

       
طبقه بندي بسته در شبکه هاي نرم افزار بنيان
ارائه دهنده:
محمدرضا پیروزی
استاد راهنما:
يزداني
استاد مشاور:
دوشنبه 1395/11/25
ساعت 10/45-12/15
اتاق شماره 313
گروه مرتبط: