دانشگاه تهران

پرديس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

       
تصويربرداري مايكروويوي از اهداف نزديك به سطح
ارائه دهنده:
وحید خراشادي زاده
استاد راهنما:
دهملائيان
استاد مشاور:
سه شنبه 1395/11/26
ساعت 10-12
اتاق 801
گروه مرتبط: