دانشگاه تهران

پرديس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

       
ارزيابی پارامترها ی کيفيت سرويس ويدئو در شبکه های مبتنی بر نرم افزار
ارائه دهنده:
محمد راضی
استاد راهنما:
يزداني
استاد مشاور:
خونساري
سه شنبه 1395/11/26
ساعت 17/30-19
اتاق جلسات 801
گروه مرتبط: