دانشگاه تهران

پرديس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

       
زمانبندي وظايف در سامانه هاي محاسبات ابري از ديدگاه بهينه سازي صف
ارائه دهنده:
زینب محمدي ثاني
استاد راهنما:
خونساري
استاد مشاور:
شنبه 1395/11/30
ساعت 18-19/30
اتاق جلسات
گروه مرتبط: