دانشگاه تهران

پرديس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

       
بخش بندي استخوان هاي قفسه سينه در نقشه هاي ضريب انتشار ظاهري با استفاده از سطوح همتراز محلي و اطلاعات پيشين در سرطان سينه با متاستاز مغزاستخوان
ارائه دهنده:
فاطمه زارع
استاد راهنما:
سلطانيان زاده
استاد مشاور:
سليقه راد
دوشنبه 1395/11/25
ساعت 8:30-10:30
اتاق 801
گروه مرتبط: