دانشگاه تهران

پرديس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

       
بهينه سازي تحليلي مدارات ديجيتال با دقت محدود
ارائه دهنده:
مهديه گراييلو تنها
استاد راهنما:
بهجت فروزنده
استاد مشاور:
عليزاده
يکشنبه 1395/11/24
ساعت 17-20
اتاق 801 س جديد
گروه مرتبط: