برگزاری دومین رویداد"این بانک" | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering