سیستم های چند عاملی پیشرفته

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/13 عصر

ظرفیت درس

30

زمان ارائه درس

یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00