شبکه مخابرات سلولی(مباحث ویژه در مخابرات 5 )

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/15 عصر

ظرفیت درس

18

زمان ارائه درس

یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30