تجدید ساختار سیستمهای قدرت(1)

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/12 صبح

ظرفیت درس

35

زمان ارائه درس

یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30