دایادهای گرین در الکترومغناطیس

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/26 صبح

ظرفیت درس

35

زمان ارائه درس

شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30