اصول و سیستمهای راداری

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/16 عصر

ظرفیت درس

35

زمان ارائه درس

یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00