حفاظت دیجیتال سیستمهای قدرت

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/21 صبح

ظرفیت درس

40

زمان ارائه درس

شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30