تصویرگری پزشکی باتشدیدمغناطیس

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/22 عصر

ظرفیت درس

35

زمان ارائه درس

شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30