روش های عددی در الکترومغناطیس

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/24 صبح

ظرفیت درس

40

زمان ارائه درس

شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00