بینائی ماشین

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/21 عصر

ظرفیت درس

30

زمان ارائه درس

شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00