شبکه اجتماعی ( مباحث ویژه 1)

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/12 صبح

ظرفیت درس

80

زمان ارائه درس

یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30