سیستم های کنترل چندمتغیره

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/21 صبح

ظرفیت درس

40

زمان ارائه درس

یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00