سمینار

ارائه دهندگان درس

گروه

02

ظرفیت درس

40

زمان ارائه درس

یک شنبه 12:30-14:00
سه شنبه 12:30-14:00