ساخت قطعات الکترونیکی 1

ارائه دهندگان درس

گروه

02

تاریخ امتحان

1394/10/14 عصر

ظرفیت درس

35

زمان ارائه درس

یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30