رباتیک

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/22 صبح

ظرفیت درس

35

زمان ارائه درس

شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30