تئوری جامع ماشین ها

ارائه دهندگان درس

گروه

01

تاریخ امتحان

1394/10/12 عصر

ظرفیت درس

40

زمان ارائه درس

یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30