همایش آشنایی با دانشکده‌ فنی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering