بازدید معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری از دانشکده برق و کامپیوتر 15 تیر 94 | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

بازدید معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری از دانشکده برق و کامپیوتر 15 تیر 94