بازدید معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری از دانشکده برق و کامپیوتر 15 تیر 94