مراسم نکوداشت پروفسور سلطانی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering