عیدانه سال 1394 | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering