نكوداشت روز مهندسی در فرهنگستان علوم | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

نكوداشت روز مهندسی در فرهنگستان علوم