بازديد وزير علوم كشور سومالی از دانشكده | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering